1    Inleiding
2    Verboden activiteiten
3    Eigendomsrechten
4    Links naar websites van derden
5    Disclaimer van Garanties
6    Beperking van aansprakelijkheid
7    Beëindiging of opschorting
8    Wetgeving
9    Algemene voorwaarden
10    Verkoopvoorwaarden voor goederen,
Evenementen en ADR / Consultancy-diensten
10.1    Verkoopvoorwaarden voor Goederen
10.1.1    BTW en douanerechten
10.1.2    Betaalwijze
10.1.3    Bestelling
10.1.4    Beschikbaarheid
10.1.5    Levering
10.1.6    Retourneren
10.1.7    Kwaliteitscontrole
10.2    Verkoopvoorwaarden op Evenementen
10.2.1    Beschikbaarheid
10.2.2    Wijzigingen in het Evenement
10.2.3    Annuleringsbeleid
10.2.4    Overdrachten en substituties
10.2.5    Accommodatie en reizen
10.2.6    Visum
10.2.7    Inbegrepen in de vergoeding
10.2.8    Betaalwijze
10.2.9    ME flyers
10.3    Verkoopvoorwaarden bij ADR
en Consultancy Services
11    Privacy

1 Inleiding

Dit is een juridische overeenkomst tussen u en Maverick Enterprise (“ME”) met de voorwaarden waaronder u toegang verkrijgt tot en gebruik mag maken van een website of webpagina die door ME wordt bestuurd (collectief de “Site”). Door zich toegang te verschaffen tot of door gebruik te maken van de Site op welke wijze dan ook, gaat u akkoord en bent u gebonden aan deze Overeenkomst.

ME behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. In dit geval vormt uw doorgaand gebruik van de Site uw acceptatie van alle wijzigingen in de Overeenkomst. De meest actuele versie van de Overeenkomst kan gemakkelijk worden geraadpleegd door te klikken op de hyperlink van de Algemene Voorwaarden die doorheen de site gevonden kunnen worden. De huidige versie van deze Overeenkomst vervangt alle vorige versies en treedt in werking op de datum en de tijd, zoals vermeld onderaan het document.

2 Verboden activiteiten

U gaat ermee akkoord om niets te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, overdragen, licenties, verkopen, reverse engineering, afgeleide werken te maken op basis van of voor commerciële doeleinden gebruik te maken van de informatie, documenten, tekst en afbeeldingen op de site (de “inhoud”), of de selectie en arrangement van de inhoud. U gaat ermee akkoord om geen data-ontginning, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiemethoden in verband met de Site te gebruiken. U gaat ermee akkoord om deze website niet te gebruiken of toegang te krijgen tot enig onwettig doel of op welke manier dan ook, waardoor het kan worden uitgeschakeld, beschadigd, overbelast of aangetast of inbreuk maken op het gebruik en genot van deze website door iemand anders. U gaat ermee akkoord niet te proberen onbevoegde toegang tot een beperkte eigenschap te verkrijgen door hacking, wachtwoord “mijnbouw”, verkeerd voorstellen van uw identiteit of andere onwettige middelen.

3 Eigendomsrechten

De site, de inhoud en de selectie en rangschikking van de inhoud zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en / of andere intellectuele eigendomswetten. Alle eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

4 Links naar websites van derden

De website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als een endossement door ME van de websites van derden of de inhoud van dergelijke websites van derden.

5 Disclaimer van Garanties

De site en de inhoud worden geleverd “zoals het is” en u erkent dat uw gebruik van de Site geheel op eigen risico is. ME weigert alle garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk, wettelijk en impliciet, met betrekking tot de Site of de Inhoud of andere sites die verbonden zijn met de Site, inclusief, zonder beperking, garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, titel, werking, niet-inbreuk, bruikbaarheid , volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien garandeert ME niet dat de Site beschikbaar is en aan uw eisen voldoet, dat de toegang ononderbroken blijft, dat er geen vertragingen, storingen, fouten of weglatingen of verlies van doorgegeven informatie zijn, dat geen virussen of andere vervuilende of destructieve eigenschappen zullen worden overgedragen of dat er geen schade zal optreden aan uw computersysteem.

6 Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen ME, zijn functionarissen, bestuurders, werknemers, filialen, agenten, dienstverleners of leveranciers (elk een “ME-partij” en gezamenlijk de “ME-partijen”) aansprakelijk zijn voor eventuele schade, met inbegrip van, zonder beperking, indirecte , gevolgschade, speciale, incidentele of strafrechtelijke schade die voortvloeit uit of voortvloeit uit uw gebruik of onvermogen om de Site of de Inhoud of websites van derden die verbonden zijn met de Site te gebruiken, zelfs als deze ME-partij is geadviseerd of zou moeten hebben gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade, en zonder rekening te houden met de vraag of de schade voortvloeit uit contractbreuk, schending van garantie, nalatigheid of enige andere oorzaak van actie. Als u ontevreden bent met de site, is de inhoud of enig onderdeel van deze overeenkomst uw enigste en uitsluitend middel om de Site te stoppen. Indien een gedeelte van deze beperking om welke reden dan ook onjuist of onafdwingbaar is, zal in geen geval een ME-partij aansprakelijk zijn voor schade van meer dan 1,00EUR (een euro). De disclaimers en beperkingen in deze Overeenkomst zijn van toepassing op de maximale mate die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan ​​en is niet bedoeld om u te ontnemen van verplichte beschermingen die u onder de toepasselijke wetgeving is verleend.

7 Beëindiging of opschorting

ME ​​mag deze Overeenkomst beëindigen of uw toegang tot de Site te allen tijde, met of zonder reden, met of zonder opzegging beëindigen of opschorten. Bij dergelijke beëindiging of opschorting zal uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk ophouden en eventuele informatie die u op de Site heeft opgeslagen, kan later mogelijks niet worden opgehaald.

8 Wetgeving

Ons doel is om eventuele geschillen op te lossen in het kader van deze algemene voorwaarden. De site wordt beheerd door ME vanuit zijn vestigingen in België. De site wordt geregeld door en uitgelegd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder uitvoering te geven aan wetsbeginselen. Alle geschillen, controversies of aanspraken die voortvloeien uit of in verband met de Site worden onderworpen aan en zijn onderworpen aan de jurisdictie van het Antwerpse hof in België. U onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen in België om uiteindelijk te beslissen of te beslissen over een vervolging, handeling of procedure die voortvloeit uit of in verband met de Site. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.

9 algemene voorwaarden

Iedere toestemming van ME aan of ontheffing van een inbreuk op deze Overeenkomst die u heeft aangegaan, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, vormt geen toestemming voor of afzien van een andere, verschillende of daaropvolgende inbreuk. In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst onbevoegd of ongeldig is door een bevoegde rechter, heeft deze bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

Met uitzondering van eventuele schriftelijke afspraken met ME die deze Overeenkomst uitdrukkelijk verwijzen, is dit de gehele Overeenkomst tussen u en ME met betrekking tot de hierin opgenomen zaken. Het vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, zowel elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en ME met betrekking tot de Site. ME mag deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te allen tijde met of zonder kennisgeving aan u toewijzen. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen of overdragen of enig recht of verplichting hieronder.

10 Verkoopvoorwaarden voor goederen, Evenementen en ADR / Consultancy -diensten

De Verkoopvoorwaarden van ME maken deel uit van deze Overeenkomst door middel van verwijzing hierna en worden hieronder uiteengezet.

Tenzij anders uitdrukkelijk met het product op de relevante ME-website wordt vermeld, zijn de prijzen in de ME-winkel in euro (EUR) exclusief transportkosten, verpakkings- en orderverwerkingskosten. Zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Catalogusprijzen van elektronische publicaties worden gegeven voor één enkele gebruiker op één enkele persoonlijke computer en één enkele tablet.

10.1 Verkoopvoorwaarden voor Goederen

10.1.1 BTW en douanerechten

De prijzen van ME producten zijn exclusief belastingen en belastingen.

De koper is verantwoordelijk voor alle rechten, belastingen en douanerechten.

10.1.2 Betaalwijze

Betaling verschuldigd op het moment van bestelling. Betalingen kunnen worden gedaan:

 • met creditcard: Eurocard / MasterCard, Visa. Online creditcardbetaling wordt verwerkt door PayPal – PYPL (NASDAQ)
 • door overschrijving:
 • Dit vereist vooraf afspraak via contact met ME op info@maverick-enterprise.com
 • Betalingen dienen te geschieden in euro’s (EUR)
 • Het order- / factuurnummer moet worden opgegeven in het overschrijvingsformulier om vertragingen in de orderverwerking te vermijden.
 • Overschrijvingskosten dienen uitsluitend door de klant te worden gedragen.
 • ME behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren of te verzenden totdat de volledige betaling is ontvangen. Houd er rekening mee dat een bankoverschrijving 2 tot 4 werkdagen kan duren om effectief te zijn.

10.1.3 Bestelling

U kunt online bestellen op deze site. De verschillende stadia van het registreren van uw bestelling worden achtereenvolgens gevalideerd, met definitieve validatie aan het einde van het proces. De gebruiker kan beslissen om de bestelling te annuleren in elk stadium van dit proces.

ME behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of te weigeren van een klant bij wie er een geschil is over de betaling van een vorige bestelling.

Voor producten die in samenwerking met andere uitgevers worden gepubliceerd, moet u uw vragen en bestellingen direct naar die contacten verzenden.

10.1.4 Beschikbaarheid

Onze aanbiedingen van producten en prijzen zijn geldig zolang ze op de site verschijnen. Wij leveren goederen besteld afhankelijk van de voorraadvoorraad. Details van de beschikbaarheid van een product worden gegeven op het moment van bestelling.

Indien een product of een titel niet beschikbaar is, wordt u uitgenodigd uw e-mailadres in te dienen zodat wij u een elektronisch bericht kunnen sturen waarin u wordt geadviseerd dat het product pas beschikbaar is na een rerun of hernieuwde publicatie.

Mocht een product of titel niet meer beschikbaar zijn bij uw bestelling, dan zullen we u zo spoedig mogelijk per e-mail of brief informeren.

Als u via een overschrijving betaald heeft en het geheel of een deel van uw bestelling niet beschikbaar is, wordt uw geld zo snel mogelijk terugbetaald door uw bankrekening te crediteuren.

10.1.5 Levering

Levering wordt gedaan aan het adres dat u opgeeft bij het bestellen. De levertijden zijn benaderingen en vertegenwoordigen de gemiddelde levertijden.

Als uw bestelling wordt geplaatst na 15.00 uur (UTC-tijd), wordt het enkel op de volgende dag verwerkt.

Als uw bestelling vóór, tijdens of tijdens een feestdag werd geplaatst, wordt het de volgende werkdag verwerkt.

Als uw bestelling over het weekend werd geplaatst, wordt het de volgende werkdag verwerkt.

ME mag en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van een vertraging in de levering, met name in geval van overmacht, computeronderbrekingen en verstoringen of stakingen die van invloed zijn op postdiensten, vervoer of communicatie.

10.1.6 Retourneren

Eventueel teruggave van een artikel voor uitwisseling binnen drie dagen na ontvangst van de bestelde goederen (met vermelding van de verwijzingen van de betreffende factuur) geldt indien de goederen beschadigd zijn. De kosten van de retourzending worden gedragen door de klant, tenzij de retourzending te wijten is aan een fout van onze kant. Goederen moeten direct teruggestuurd worden naar onze klantenservice afdeling. Na die periode van drie dagen worden de geleverde goederen geacht te voldoen aan uw bestelling en door u te zijn geaccepteerd.

In geval van een retourzending na een leveringsfout van ons kant of een fout met een van onze producten, kan het artikel of de artikelen worden vervangen of terugbetaald nadat deze door onze klantenservice zijn ontvangen, afhankelijk van uw wensen en beschikbaarheid van het product.

10.1.7 Kwaliteitscontrole

Om de kwaliteit van onze documenten te verbeteren, moedigen wij kopers en gebruikers van onze documenten aan om hun feedback onder de aandacht van ME’s Customer Service afdeling te sturen naar info@maverick-enterprise.com

10.2 Verkoopvoorwaarden op Evenementen

U kunt zich online inschrijven voor deze site voor Seminars, Workshops, Trainingen, Lezingen, Keynotes, Toespraken (het “Evenement”). De verschillende stadia van het registreren van uw bestelling worden achtereenvolgens gevalideerd, met definitieve validatie aan het einde van het proces. De klant kan beslissen om de registratie op elk stadium van dit proces af te schaffen.

Registraties worden alleen bevestigd wanneer het volledige bedrag vooraf betaald is.

10.2.1 Beschikbaarheid

Onze aanbiedingen van evenementen zijn geldig zolang ze op de site verschijnen.

Indien een evenement volgeboekt is, wordt u uitgenodigd uw e-mailadres in te dienen zodat wij uw naam op een wachtlijst kunnen houden en u een elektronisch bericht sturen waarin wordt geadviseerd dat er een plaats beschikbaar is.

De organisatoren zullen de registraties per e-mail erkennen. Registraties worden behandeld op basis van de eerst-bediening van de eerst-gekomene.

Terwijl alles wordt gedaan om het gepubliceerde programma aan te houden, behouden de organisatoren zich het recht voor om tijden en locaties te wijzigen.

10.2.2 Wijzigingen in het evenement

Het kan nodig zijn om de inhoud en / of de timing van het evenement, de sprekers, de datum of de locatie te veranderen, die niet onder de controle van ME zijn. In het onwaarschijnlijke geval dat het event wordt geannuleerd door de organisator, zal ME automatisch een volledige terugbetaling doen. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vooraf geboekte reis- of verblijfskosten.

10.2.3 Annuleringsbeleid

Restituties (minus 10% annuleringsheffing ter dekking van administratiekosten) worden gemaakt voor annuleringen die schriftelijk door de organisatoren zijn ontvangen uiterlijk 14 dagen voor het seminar. Na deze datum is het jammer genoegonmogelijk om terugbetalingen van kosten of annuleringen van facturen te  maken. Vervangingen kunnen ten allen tijde worden gemaakt.

ME behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren als het onder-ingetekendis of om welke andere reden dan ook. Bij annulering zullen de ingeschrevenenniet later dan twee weken voor het evenement op de hoogte worden gebracht en wordt de vergoeding volledig terugbetaald. De organisatoren en / of ME kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vooraf geboekte reis- of verblijfskosten.

10.2.4 Overdrachten en substituties

Overdrachten kunnen gratis worden gedaan tot 7 dagen voor het evenement of de cursus. Overdrachtenkunnen 6 dagen of minder voor het evenement of de cursus niet meer worden geaccepteerd. Substituties kunnen te allen tijde worden gemaakt.

10.2.5 Accommodatie en reizen

De reis en overnachtingaccommodatievan deelnemers zijn niet inbegrepen in de gestelde event fee. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het maken van hun eigen reis- en hotelregelingen.

10.2.6 Visum

ME raadt u aan uw visumbehoeften te controleren bij uw lokale ambassade of consulaat. Visa-uitnodigingsbrieven om visumaanvragen te ondersteunen, kunnen pas worden verzonden zodra we uw registratieformulier hebben ontvangen en de volledige betaling van de inschrijvingsgeld ontvangen. Gelieve tijdig te starten met aanvragen.

10.2.7 Inbegrepen in de vergoeding

De vergoeding omvat onderrichtingstijd plus de kosten van alle lunches, verfrissingen, collegegelden en schriftelijke documentatie zoals vermeld voor het evenement. De vergoeding omvat geen vervoer, visa of kosten voor overnachting.

10.2.8 Betaalwijze

Betaling is verschuldigd op het moment van inschrijving. Betalingen kunnen worden gedaan:

1. met creditcard: Eurocard / Mastercard, Visa. Online creditcardbetaling wordt verwerkt door PayPal – PYPL (NASDAQ)

2. door overschrijving:

 • Dit vereist vooraf afspraak via contact met ME op info@maverick-enterprise.com
 • Betalingen dienen te geschieden in euro’s (EUR)
 • Het order- / factuurnummer moet worden opgegeven in het overschrijvingsformulier om vertragingen in de orderverwerking te vermijden.
 • Overschrijvingskosten dienen uitsluitend door de klant te worden gedragen.
 • ME behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren of te verzenden totdat de volledige betaling is ontvangen. Houd er rekening mee dat een bankoverschrijving 2 tot 4 werkdagen kan duren om effectief te zijn.

Bij ontvangst van de volledige betaling ontvangen alle afgevaardigden een registratiebevestiging, samen met de bevestiging van de betaling, die als registratiebevestiging voor het evenement zal dienen.

10.2.9 ME flyers

ME heeft flyers en andere promotionele brochures uitgegeven die specifiek zijn uitgegeven voor specifieke evenementen, waarbij hun eigen voorwaarden en condities voorrang hebben op bovengenoemde zaken als en alleen wanneer ze specifiek zijn op de genoemde artikelen van de voorwaarden.

10.3 Verkoopvoorwaarden bij ADR en Consultancy Services

Voor ADR en Consultancy Services wordt een specifieke overeenkomst opgesteld tussen de partijen die op de voorgaande voorwaarden volledige voorrang hebben. Neem contact op met ons voor meer informatie.

11 Privacy

ME’s Privacy Statement maakt deel uit van deze Overeenkomst door middel van verwijzing, en kan gedetailleerd bekeken worden door te klikken op de hyperlink van het “Privacybeleid” dewelke  doorheengans de site te vinden is.

In geval van onduidelijkheid, tegenstrijdigheid en dergelijke, heeft de Engelse versievoorrang op bovenstaande tekst.

 

Update: 16:30 UTC 25 mei 2017